• Isyerinizin bagli oldugu kurulus
 •     (Birden fazla seçenek dogru ise sadece birini seçmeniz yeterlidir.)
  ANKET FORMU
 • 1) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili bilgilere ulaşmak için en çok hangi bilgi kaynağından faydalandınız/faydalanıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
 •                ÇSGB Bilgilendirme Toplantılarından
                 Meslek/İşveren Kuruluşlarından
                 Sendikalardan
                 Kurum içi / Kurumlar arası yazışmalardan
                 Basın
                 İnternet
                 Diğer
 • 2) İşyeriniz, çalışan sayısı bakımından hangi kategoriye girmektedir?
 •                1 - 9 arası çalışanı olan
                 10 - 49 arası çalışanı olan
                 50 - 249 arası çalışanı olan
                 250 ve üstü çalışanı olan
 • 3) İşyerinizin tehlike sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
 •                Az Tehlikeli                Tehlikeli                Çok Tehlikeli                Bilmiyorum
 • 4) Tehlike sınıfı ayrımı yapılmaksızın tüm işyerlerinin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına alındığını biliyor musunuz?
 •                Evet                            Hayır
 • 5) Kanunun kurumsal düzeyde olumlu etkileri ile karşılaştınız mı?
 •                Evet                            Hayır
 • 6) 5. Soruya cevabınız evet ise, ilk 3 tanesini sıralar mısınız?
 •               1.
                2.
                3.
 • 7) Kanunun kurumsal düzeyde olumsuz etkileri ile karşılaştınız mı?
 •                Evet                           Hayır
 • 8) 7. Soruya cevabınız evet ise, ilk 3 tanesini sıralar mısınız?
 •                1.
                 2.
                 3.
 • 9) 6331 sayılı İSG Kanunu'nu uygulanabilir buluyor musunuz?
 •                Evet                            Hayır                            Kısmen
 • 10) 9. Soruya cevabınız hayır veya kısmen ise nedenlerini; aşağıdakiler arasından önem sırasına göre 1, 2, 3, 4 şeklinde sıralar mısınız? (1: en önemli, 4: az önemli olacak şekilde)
 •                Maliyet unsuru
                 Uzman personel eksikliği
                 Geçiş süresinin yetersizliği
                 Bilgi yetersizliği
 • 11) 6331 sayılı Kanun uyarınca yükümlülüklerinizi biliyor musunuz?
 •                Evet                            Hayır                            Kısmen
 • 12) İşyerinizde İSG hizmetlerini, hangi yolla temin ediyor/ etmeyi düşünürsünüz ? 
 •                Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) Bireysel sözleşme
                 İşyeri içinde görevlendirme Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM)
 • 13) İşyerinizin İSG yükümlülükleri konusunda desteklenmesini ister misiniz?
 •                Evet                            Hayır                            Kısmen
 • 14) 13. Soruya cevabınız evet ise ne tür bir desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
 •                Danışmanlık/Bilgilendirme
                 Mali Teşvik
                 İSG Profesyonelleri Desteği
  Diğerlerini açıklayınız:
 • 15) İşyerinizin, çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğünün başlama tarihini biliyor musunuz?
 •                Evet                           Hayır
 • 16) İşyerinizde işyeri hekimi görevlendirildi mi?
 •                Evet                           Hayır
 • 17) İşyerinizde iş güvenliği uzmanı görevlendirildi mi?
 •                Evet                           Hayır
 • 18) İşyerinizde destek elemanı görevlendirildi mi?
 •                Evet                           Hayır
 • 19) İşyerinizde işyeri sağlık ve güvenlik birimi kuruldu mu?
 •                Evet                           Hayır
 • 20) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınmasının, işverenin  sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını biliyor musunuz?
 •                Evet                           Hayır
 • 21) İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görevli olduğu işyerinde hayati tehlike arz eden hususlarda tedbir alınmaması durumunda, bu hususu Bakanlığa bildirmek zorunda olduğunu biliyor musunuz?
 •                Evet                           Hayır
 • 22) Risk değerlendirmesi, çalışanların İSG eğitimleri, sağlık gözetimi, acil durum planları gibi yükümlülüklerin, 30/12/2012 tarihinden itibaren işyeriniz için zorunlu olduğunu biliyor musunuz?
 •                Evet                           Hayır
 • 23) İşyerinizde risk değerlendirmesi ekibi oluşturuldu mu?
 •                Evet                           Hayır
 • 24)İşyerinizde risk değerlendirmesi çalışması yapıldı mı?
 •                Evet                            Hayır                            Kısmen
 • 25) Bu çalışmayı yaparken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının internet sayfasında yayımlanan risk değerlendirmesi rehberlerinden yararlandınız mı?
 •                Evet                            Hayır                            Kısmen
 • 26) İşyerinizde acil durum planları hazırlandı mı?
 •                Evet                            Hayır
 • 27) İşyerinizde yangınla mücadele ve tahliye tatbikatı yapıldı mı?
 •                Evet                            Hayır
 • 28) İş kazası bildiriminin nereye ve nasıl yapılacağına ilişkin kurumsal düzeyde bilginiz var mı?
 •                Evet                            Hayır
 • 29) Meslek hastalıkları bildiriminin nereye ve nasıl yapılacağına ilişkin kurumsal düzeyde bilginiz var mı?
 •                Evet                            Hayır
 • 30) Ramak kala olaylar ile ilgili raporlar hazırlanıyor mu?
 •                Evet                            Hayır
 • 31) Çalışanların sağlık muayeneleri düzenli olarak yapılıyor mu?
 •                Evet                            Hayır                            Kısmen
 • 32) Çalışanlarınıza, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumsal düzeyde bilgilendirerek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verildi mi?
 •                Evet                            Hayır                            Kısmen
 • 33) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği açısından görev, hak ve sorumluluklarını biliyorlar mı?
 •                Evet                            Hayır                            Kısmen
 • 34) Çalışanlar 6331 sayılı Kanundan doğan haklarını talep ediyor mu?
 •                Evet                            Hayır                            Kısmen
 • 35) 34. Soruya cevabınız evet ise, işyerinizde çalışanlar tarafından aşağıdaki haklardan hangileri talep ediliyor?
 •                İSG Eğitimleri
                 Sağlık Gözetimi
                 Kişisel Koruyucu Donanım
                 Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi
  Diğerlerini açıklayınız:
 • 36) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeyenlerin çalıştırılamayacağını biliyor musunuz?
 •                Evet                            Hayır
 • 37) İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında, çalışanlarınızın görüşünü alır mısınız?
 •                Evet                            Hayır                            Kısmen
 • 38) İşyerinizde çalışan temsilcisi görevlendirildi mi ?
 •                Evet                            Hayır
 • 39) 38. Soruya cevabınız evet ise, kurumunuzda çalışan temsilcisi görevlendirirken yaşadığınız sorunlar nelerdir? Sıralayınız.
 •                1.
                 2.
                 3.
 • 40) İşyerinizde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturuldu mu?
 •                Evet                            Hayır
 • 41) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’in uygulanmasında kurumsal anlamda zorluklar var mı? Varsa neler? Sıralayınız.
 •                1.
                 2.
                 3.
 • 42) İşyeriniz, iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonu yönetim tarafından sağlanıyor mu?
 •                Evet                            Hayır                            Kısmen
 • 43) İşyeriniz bünyesinde faaliyet gösteren alt işverenler mevcut mu?
 •                Evet                            Hayır
 • 44)Varsa, alt işverenlerinizle iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonu sağlanıyor mu?
 •                Evet                            Hayır
 • 45) Varsa, alt işverenler iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülüklerini biliyorlar mı?
 •                Evet                            Hayır
 • 46) İşyeriniz, 6331 sayılı Kanun’un 29 uncu maddesine göre büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyeri kapsamına giriyor mu?
 •                Evet                            Hayır
 • 47) 46. Soruya cevabınız evet ise; güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi hazırlandı mı?
 •                Evet                            Hayır
 • 48) 6331 sayılı Kanunun ikincil düzenlemeleri (yönetmelik, tebliğ, genelge) hakkında kurumsal düzeyde bilginiz var mı?
 •                Evet                            Hayır                            Kısmen
 • 49) Kanunun uygulanması ile birlikte kurumunuzda, iş kazası veya ramak kala olaylarda bir azalma gözlemlediniz mi?
 •                Evet                            Hayır                            Kısmen
 • 50) Kanunun, ulusal düzeyde güvenlik kültürünün oluşmasına katkısı olduğunu düşünüyor musunuz?
 •                Evet                            Hayır                            Kısmen
 • 51) İş kazalarının %98’inin, meslek hastalıklarının ise %100’ünün önlenebilir olduğunu biliyor musunuz?
 •                Evet                            Hayır
 • 52) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulama ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesine yönelik önerileriniz nelerdir?
 •               
 • 53) Eklemek istediğiniz başka hususlar var mı?
 •