Bildiri sahipleri bildirileri hakkındaki sonucu Bildiri Kabul Sistemine giriş yaparak görebilirler.

Bildiri Katılımcı bilgilerini 11 Nisan 2014 tarihine kadar Bildiri Kabul Sistemindeki Katılımcı Bildirim Formuna giriş yapmamış olan kişilerin bildirileri kabul olmuş dahi olsa bildirilerini sunmaları mümkün değildir. Bu kişiler bildiri sunumu haklarını ve bildiri sunumu yapacaklara tanınan giriş ücretinden muafiyet haklarını kaybetmişlerdir. Bu konu hakkında durum değişikliği yapılmamaktadır.

Bildiri Sunumları PDF Formatında İndirmek için Tıklayın

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARININ DAĞILIMI

 

1.GÜN

 

 SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 1

SALON: Eyüp  (5 Mayıs 2014/16:30-17:40)

OTURUM BAŞKANI: Meftun SAKALLI (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

51

6331 Sayılı İş Sağliği Ve Güvenliği Kanununun Ormancılık Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi

The Evaluation of Occupational Health And Safety Law (Law No. 6331) In Aspect to Woodcraft Activities

Sibel Seçil Nalbantoğlu

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi

1. 6331 SAYILI İSG KANUNU VE UYGULAMASI

 

95

Uluslararası Uygulamalar Çerçevesinde İş Güvenliği Uzmanlığının Değerlendirilmesi

Evaluation Of Occupational Safety Experts Within The Terms Of International Practices

Prof. Dr. Levent Akın

Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

123

6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından “Koordinasyon”

“Coordination” Related With The Improvement Of “Occupational Health And Safety Culture” Within The Framework Of Law No.6331

Yrd.Doç.Dr. Zeynep Şişli

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

267

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Kamuda Uygulanması

Implementation Of Occupational Health And Safety Law (Law No. 6331) In Public Sector

Özge Akaner

ÇASGEM

370

OSGB Denetimleri Üzerinden İş Teftişinin Hızlandırılması Önerisi

Offer on Acceleration of Labour Surveillance over CHSU(Common Health and Safety Units) Audits

Dr. Kadir Atlı

Serbest

 

16. İŞ TEFTİŞ YAKLAŞIMI

 

154

İşyeri Ortamında Biyolojik Ajan Türlerinden Biyolojik Risk Değerlendirmesi İçin Canlı Mikro Organizmalardan Numune Alma Teknikleri

Techniques for Sampling Alive Microorganisms of Biological Agent Type at Workplaces

Şah Şeyhmus Ektirici

ÇSGB

3. İYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİ

72

Vardıyalı Çalışma Sisteminde Gece Çalışan İşçilerin Karşılaştığı Fizyolojik, Psikolojik Ve Sosyolojik Etkilerin Değerlendirilmesi

Evaluation Of Physiological, Psychological And Sociological Effects Faced By Night Shift Workers In Shift System

Ecehan Kazancı

-

36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ

 

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 2

SALON: Fener (5 Mayıs 2014/16:30-17:40)

OTURUM BAŞKANI: Bülent GEDİKLİ (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

371

Sevk Bilgi Dönüş Formu Ve Sağlık Kurumlarında Çalışanın Karşılaşabileceği Güçlükleri Aşmak İçin Hastanelerde İş Sağlığı Birimleri Ve Arşivleri Oluşturulmasi Önerisi

Referral Information Return Form And Establishment Of Occupational Health And Archives In Hospitals To Overcome The Difficulties That Employees Of Health Institutions May Encounter

Dr. Suat Sarp

Serbest

21. İSG KURUMSAL YAPISI

 

205

Neden Meslek Hastalığı Tanısı Koyamıyoruz

Problem Of Diagnosing Occupational Diseases

Dr. Kenan Ergus

-

32. MESLEK HASTALIKLARI

 

249

Meslek Hastalıkları Konusunda Tespit, Tanı Ve İSG Profesyonellerinin Duyarlılığının Arttırılması Projesi 3. Aşama

Detection, diagnosis and increasing of awareness on occupational diseases of OHS professionals.

Aslıcan Güler

ÇSGB

91

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması

The Employees’ Protection From The Dangers Of Explosive Environments

Arş. Gör. Cüneyt Çalışkan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

5. ENDÜSTRİYEL SAĞLIK

 

369

Kişisel Bilgilerin Gizliliği Ve Birimler/İş Yerleri Arası Sağlık Bilgilerinin İletimi Yöntem Önerisi

Proposal On Confidentiality Of Personal Information And Transfer Management Of Health Information Inter Units/Workplaces

Dr. Suat Sarp

Serbest

38. SAĞLIK GÖZETİMİ

 

295

Toz Patlaması Ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi

Dust Explosion and Risk Management

Serkan Küçük

Arme Danışmanlık Ltd. Şti.

 

45.TOZDAN KORUNMA

 

138

Türkiye’de Sağlıık Çalışanlarının İşyerinde Şiddete Maruz Kalma Konusundaki Endişe Düzeyleri

The Level of Worry About Workplace Violence Among Healthcare Workers in Turkey

Dr. Tevfik Pınar

Hacettepe Üniversitesi

36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ

 

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 3

SALON:Tophane  (5 Mayıs 2014/16:30-17:40)

OTURUM BAŞKANI: Burhanettin KURT (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

92

Kargo Transfer Merkezlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Koşullarının İncelenmesi

Occupational Health And Safety Conditions In Cargo Transfer Centers

Kübra Ünal Gülsoy

ÇSGB

4.ÇALIŞAN ORTAMI GÖZETİMİ

 

222

Ortam Faktörleri

The Factors Of The Environment

Ahmet Hizal

-

274

Sokak Tesislerinde; İş, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kültürü

Street the premises; Business, Occupational Health and Safety Culture

Öğr.Gör.Yaver Saka

Bayburt Üniversitesi

32

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının İktisadi Maliyetleri: Kuramsal Bir Çerçeve

The Economic Costs Of Occupational Diseases And Injuries: A Conceptual Framework

Yrd.Doç.Dr. Onur Sunal

Başkent Üniversitesi

26. İSG’NİN EKONOMİK BOYUTU

 

178

İş Kazaları ile İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Maliyet Karşılaştırması Ve Yapılandırmacı Yaklaşım ile Bir İrdeleme

Cost Comparison Of Job Accidents Versus Job Health And Security Services In A Constractive Perspective

Burak Sağlam

Devran Haritacılık İnş. Tic. Ltd. Şti.

341

İş Sağlığı Ve Güvenliği ile İşveren Mali Mesuliyet Sigortasi

Health And Safety And Employee Liability Insurance

Özlem Emgen

Marsh Risk Consulting

161

İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Davranış Bozukluğu

Behavioral Disorder  in Occupational Health

Memet Gültek

-

 

36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ

 

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 4

SALON:Hasköy (5 Mayıs 2014/16:30-17:40)

OTURUM BAŞKANI: Serkan HACIOSMANOĞLU (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

68

Ofis Çalışmalarında Ergonomik Faktörler Ve Çalışanların Verimliliği

Ergonomic Factors In Office Work And Productivity Of The Employees

Mehtap Bar

Düzce Üniversitesi

6. ERGONOMİ

 

90

Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Kargo Transfer Merkezlerinde Araştırılması

Research Of Musculoskeletal Disorders In Cargo Transfer Centers

Ali Kaan Çoktu

ÇSGB

310

Çay, Simit Ve Dizüstü Bilgisayar: Bilimsel Bilgi Üretiminin Ergonomisi Üzerine Bir Deneme

Tea, Simit* And Laptop: An Essay On Ergonomics Of Scientific Knowledge Production

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

140

Çalışma Duruşlarının Analizinde Kullanılan Yöntemlere Eleştirel Bir Bakış

A Critical View on Methods Used in Analysis of Working Postures

Yrd. Doç. Dr. Gülin Feryal Can

Başkent Üniversitesi

7. ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

 

327

Üniversite Eğitim Ortamlarının Antropometrik Olarak Değerlendirilmesi

Determination Of The Ideal Size Of The Students In Higher Education By Anthropometric Measurements

Muharrem Ünver

Karabük Üniversitesi

219

İş Sağlığı Güvenliği Ve İnovasyon

Occupational Health And Safety And Innovation

Sema Özdemir

Fırat Üniversitesi

23. İSG VE İNOVASYON

 

334

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesinde Psikososyal Risklere Karşı Önleyici Bir Yaklaşim Olarak Örgütsel Ombudsmanlık Modeli

Organizational Ombudsman Model As A Preventive Approach Against Psychosocial Risks In Development Of Occupational Health And Safety

Yrd. Doç.Dr. Ömer L. Met

Balıkesir Üniversitesi

 

36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ

 

 

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 5

SALON: Kasım Paşa 1-2  (5 Mayıs 2014/16:30-17:40)

OTURUM BAŞKANI: Halil POLAT (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

225

Fiziksel Risk Etmenlerinin İş Doyumuna Etkisi

The Effect Of Physical Risk Factors On Job Satisfaction

Murat Darçın

Jandarma Genel Komutanlığı

8. FİZİKSEL RİSK FAKTÖRLERİ

233

Ofis Ortamında Kişi Başına Ortalama WBGT Hesaplanması

Calculation Of Average WBGT Per Person In The Office

Kadir Kadiroğulları

ÇSGB

250

Türkiye'deki Sektörlerin Toz Konsantrasyon Analizi

Dust Concentration Analysis Of Sectors In Turkey

Hamza Altınsoy

İSGÜM

258

Termal Konfor İndisleri Ve Türkiye Üzerine Uygulamalari

Thermal Comfort Indices And Their Applications Over Turkey

Hamza Altınsoy

İSGÜM

82

Kimyasal Maddelerle Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği

Occupational Health And Safety Of Employees Who Worked With Chemicals

Ömer Yavuz

-

29. KİMYASAL RİSK FAKTÖRLERİ

 

97

Diş Protez Laboratuvarlarinda İSG Şartlarının İyileştirilmesi Ve Diş Teknisyeni Pnomokonyozunun Önlenmesi Hedefli 2012 -2013 Teftiş Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Evaluation Of Labour Inspection Results Obtained In Dental Prostheses Laboratories During 2012-2013 With The Aim Of Improving The Occupational Health And Security Conditions And Preventing Pneumoconiosis

Yıldız Üner

ÇSGB

228

Psikososyal Risk Faktörlerinin Toplum Kalitesine Etkisi

Psychosocial Risk Factors’ Impact On The Quality Of The Community

Murat Darçın

Jandarma Genel Komutanlığı

 

36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ

 

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 6

SALON: Kasım Paşa 3-4-5 (5 Mayıs 2014/16:30-17:40)

OTURUM BAŞKANI: Kağan YÜCEL (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

171

Petrokimya Tesislerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Risk Faktörleri Ve Risk Değerlendirmesi

Risk Factors And The Risk Assessment Of Petrochemical Establisments In The Field Of Occupational Health And Safety

Prof. Dr. Atilla Mirati Murathan

Gazi Üniversitesi

29. KİMYASAL RİSK FAKTÖRLERİ

 

197

ATEX Direktifleri Çerçevesinde Ex Koruma Ve Seveso II Direktifi Kapsamında Güvenlik Bütünlük Seviyesi (Sil) Arasındaki Bağlantı

The Relation Between Ex Protection and Safety Integrity Level (SIL)

Özlem Özkiliç

Önder Akademi Endüstriyel Güvenlik Eğitim Ve Danışmanlık Ltd. Şti.

213

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği

Occupational Health And Safety In The Working With Chemical Substances

Doç. Dr. Erdal Canpolat

Fırat Üniversitesi

309

Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesinde Bilişsel Düşünme Tarzının Etkisi: Bilişin Risksiz Dünyasi

The Impact Of Cognitive Style Of Thinking In Risk Factors  Evaluating: The Riskless World Of Cognition

Nursel Durmaz

Pamukkale Üniversitesi

36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ

 

259

Türkiye'de Ölçülen Sıcaklık Ve Bağıl Nem Verilerinin Analizi

The Analysis Of Measured Temperature And Relative Humidity Data Set In Turkey

Hamza Altınsoy

İSGÜM

8. FİZİKSEL RİSK FAKTÖRLERİ

260

Ofis Ortamındaki Odaların Sıcaklıklarına Göre Gruplandırılması

The Classification Of The Rooms In Office With Respect To Their Temperature

Hamza Altınsoy

İSGÜM

269

Türkiye'de Ölçülen Kişisel Gürültü Maruziyeti Değerlerinin BSVM/SVM İle Gruplanlandırılması

The Classification Of The Measured Noise Exposure In Turkey By Using BSVM/SVM

Hamza Altınsoy

İSGÜM

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 7

SALON: Balat (5 Mayıs 2014/16:30-17:40)

OTURUM BAŞKANI: Furkan KAHRAMAN (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

104

Örgütsel Değerler Açısından İş Güvenliği: Düzce İlinde Üretim Yapan İşletmeler Üzerine Bir Çalışma

Occupational Safety In Terms Of Organizational Values: A Study On Manifacturing Enterprises In Duzce

Okan Bütüner

Düzce Üniversitesi

11. GÜVENLİK KULTURU

124

Orman İşçilerinde Sağlık Ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

Investigation To Safety And Health Conditions Of Forest Worker In Turkey

Yrd.Doç.Dr. Erhan Çalışkan

Karadeniz Teknik Üniversitesi

131

Çalışanların Güvenlik İklimi Algısı: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği

Employee Perception Of Safety Climate: The Case Of Technical Sciences Vocational School

Gizem Akalp

Uludağ Üniversitesi

167

Güvenlik İkliminin Bireysel, Örgütsel Ve Ortam Etmenlerinin Büyük Ölçekli Makine, Kimya Ve Maden İşletmelerinde İncelenmesi

Analysing Individual, Organizational And Ambient Factors Of  Safety Climate İn The Large-Scale Machinery, Chemical And Mining Corporations

Ertuğrul Yozgat

ÇSGB

168

Havacılık Sektöründe Kapalı Alanların Gözetimi

Survey Of The Confined Spaces In Aviation Industry

İbrahim Akyürek

Tusaş Havacilk Ve Uzay San. A.Ş.

 

17. İSG ALANINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ RİSKLER

 

248

Evsel Katı Atık Toplama Ve Taşıma İşkolunda Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi

Improvement Of Occupational Health And Safety Conditions Of Employees Working In Municipal Solid Waste Collection And Transportation

Cemal Burak Yaşaroğlu

ÇSGB

340

İşyeri Hekimlerinin Gözünden Psikososyal Tehlike Ve Riskler

Psychosocial Hazards And Risks:  Perspective Of Occupational Physicians

Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Vatansever

Namık Kemal Üniversitesi

 

36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 8

SALON: Cibali 1-2 (5 Mayıs 2014/16:30-17:40)

OTURUM BAŞKANI: ismail ÇELİK (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

186

Üretim Sektöründe Güvenlik Kültürü Algısı

Perception of Security Culture in Production Sector

Murat Can Ocaktan

Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş.

11. GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

 

231

Güvenlik Kültürü İle Güvenlik İklimi Arasındaki İlişki Üzerine Kavramsal Bir Araştırma

A conceptual study on the relationship between safety climate and safety culture

Elif Çelik

ÇASGEM

264

İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmaları Ve Etik

Occupational Health And Safety Studies And Ethics

Çerkez Yuva

Fırat Üniversitesi

254

Türkiye'nin Sel Kaynaklı Önlenemeyen İş Kazaları Risk Haritası

Risk Map Of Unpreventable Occupational Accidents As A Result Of Flood In Turkey

Hamza Altinsoy

İSGÜM

17. İSG ALANINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ RİSKLER

 

294

İşyerlerinde Elektromanyetik Radyasyon Maruziyeti

Exposure Of Electromagnetic Radiation In The Workplaces

Gökce Begüm Silsüpür

ÇSGB

227

Tarımda Kullanılan Motorlu Araç Kaynaklı Trafik Kazaları

Traffic Accidents Involving Motor Vehicles Used For Agricultural Purposes

Murat Alkan

Jandarma Genel Komutanlığı

 

46.ULAŞIM SEKTÖRÜNDE İSG

 

 

 

 

2.GÜN

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 9

SALON: Balat  (6 Mayıs 2014/16:30-17:20)

OTURUM BAŞKANI: Şengül ÇOŞAR (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

520

 

Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Pilot Projesi

Pilot Project of Occupational Health and Safety in Agriculture

Dr. Ebru Korkmaz

ÇSGB

42. TARIM SEKTÖRÜNDE İSG

 

360

Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları

Current Problems and Solutions on Occupational Safety and Health in Tourism Sector

Öğr.Gör.Bilal Çilkaya

Niğde Üniversitesi

208

Eğitim Yayım Ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının Eğitim Faaliyetleri

Training Activities in Dictorate of Education and Documentery

Olgun Haydar Polat

Eğitim Yayım Ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

226

İş Hukukunda İş Güvenliği Uzmanlarının Güvencesi

Assurance of Occupational Security Professionals In Labor Law

Emine Ayan

Sakarya Üniversitesi

253

Türkiye’nin Batısındaki İşçi Verimliliğinin Projeksiyonu

Projection Of Labor Productivity Over Western Turkey

Hamza Altınsoy

İSGÜM

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 10

SALON: Cibali 1-2 (6 Mayıs 2014/16:30-17:30)

OTURUM BAŞKANI: İlknur ÇAKAR (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

183

Kamu Çalışanları İçin İşyerinde Sağlığın Geliştirilmesi Programı

Workplace Health Promotion Program for Civil Servants

Meftun Sakallı

ÇSGB

35. ÖNLEME VE KORUMA FAALİYETLERİ

212

Kuaförlük, Berberlik Ve Diğer Güzellik Salonları Faaliyetlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Algısı Üzerine Bir Araştırma

Research For The Occupational Health And Business Safety In The Field Of Hairdressing, Barber, And Other Beauty Salons

Nurettin Gölen

Firat Üniversitesi

12. HİZMET SEKTÖRÜNDE İSG

 

344

Türkiye’de Özel Güvenlik Hizmetlerinde Risk Faktörleri Ve Risklerden Korunma

Risk Factors In Private Security Services In Turkey And Preventing Occupational Hazards

Alaattin İrdem

Balıkesir Üniversitesi

180

 

Denizcilik Sektöründe İş Sağlığı, Güvenliği Ve Hukuku Uygulamaları

Occupational Health , Safety and Legal Order Applications in Maritime Sector

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya

İstanbul Üniversitesi

18

 

Tabaklama İşlemlerinde Kullanılan Tehlikeli Kimyasallara Deri yolu ile Maruziyette Risk Derecesinin Belirlenmesine Yönelik bir Çalışma

A Study on Determination of  Risk Levels and Prevention Measures for Skin Exposure to Hazardous Chemicals Used in Tanning Industy

 

Betül Çavdar

ÇSGB

44. TEKSTİL VE DERİ SEKTÖRÜNDE İSG

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 11

SALON:Eyüp  (6 Mayıs 2014/16:30-17:30)

OTURUM BAŞKANI: Furkan YILDIZ (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

101

İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Yönetimi İçin Özel Uygulamalar

Special Applications For Safety Management At Construction Works

Nurettin Demir,

Gama Nurol Ortaklığı

13. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSG

 

103

Çalışanların Katılımı İle Edinilen Dersler Çalışması

Lessons Learnt Process With Involvement Of Workers

Banu Tuna

Gama Nurol Ortaklığı

105

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanununun Proaktif Yaklaşımının Haddon Matrisi ile Değerlendirilmesi

Evaluation of Proactive Approach of the The Law of Occupational Health and Safety (6331) By Haddon Matrix Analysis

Ömer Vehbi Karaosmanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

37. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 

106

Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk Değerlendirmesi

Matrix (L-Matrix) Method Based Risk Assessment By Using Fuzzy Decision Making Approaches

Muhammet Gül

Yıldız Teknik Üniversitesi

85

Taşeronlaşmada İşçi Güvenliği

Safety At Subcontracting

Mehmet Özdemir

-

43. TAŞERONLAŞMA

 

170

Alt İşverenlik (Taşeron) İlişkisinde İş Sağliği Ve Güvenliği

Subcontractor Relations And Occupational Health Safety

Öğr. Gör. Şebnem Gedik

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 12

SALON:Fener  (6 Mayıs 2014/16:30-17:30)

OTURUM BAŞKANI: Sedat YENİDÜNYA (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

292

inşaat İşlerindeki Korkuluk Uygulamaları Üzerine Değerlendirmeler

Evaluation Of Railing Applications In Construction Sites

Doç. Dr. Vedat Toğan

Karadeniz Teknik Üniversitesi

13. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSG

 

235

 

Türkiye Ve Güney Kore’de İnşaat Sektöründe Çalışan Yabancı İşçilerin İş Güvenliği Ve İşverenin Sorumluluğu

A Research On Safety Of Foreign Workers Who Work In Construction Industry In South Korea And Turkey And Employer

Serdar Korkmaz

Seul Teknoloji Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi

232

Montaj Hatlarında Çalışma Duruşlarının Reba Yöntemi İle Analizi Ve Ergonomik Risk Değerlendirmesi

Analysis of Working Postures in Mounting Lines by Reba Technique and Ergonomic Risk Assesment

Doç.Dr. Yakup Kara

Selçuk Üniversitesi

37. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 

191

6331 Sayılı Yasa Çerçevesinde Alt İşveren- Üst İşveren Ilişkileri

Subcontracter-Contracter Relations Due To The Law no:6331

Hüseyin Ökelek

TEİAŞ

43. TAŞERONLAŞMA

 

280

Çalışma Hayatında Alt İşveren Uygulaması

Subcontracter Applications in Worklife

Lütfi İnciroğlu

ÇSGB

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 13

SALON:  Kasım Paşa 1-2 (6 Mayıs 2014/16:30-17:30)

OTURUM BAŞKANI: Ali Rıza ERGUN (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

54

Otomotiv Sektöründe Risk Değerlendirmesi

Risk Assessment Application

Özgür Dandin

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

37. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 

93

Koltuk Döşeme Atölyelerinde Bir Risk Değerlendirmesi Çalışması

A Risk Assessment Study In Upholstery Workshops

Kürşat İsmail Akça

ÇSGB

108

Siteler Bölgesinde Ondan Az Çalışanı Olan Doğrama Ve Mobilya Atölyelinde Risk Değerlendirmesi Çalişmasi

A Risk Assessment Study In Carpenter And Furniture Workshops In Siteler Region Where Less Than 10 Persons Working

Fatih Erel

ÇSGB

116

KKTC'de İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğünün Yerine Getirilme Oranı, Durum Tesbiti Ve İyileştirme Önerileri

Employers Risk Assessment Obligation In Trnc: Level Of Fulfilment, Current Situation And Suggestions For Improvement

Emine Atasoylu

-

125

Sosyal Güvenlik Kurumunun İstatistiklerini Kullanarak Risk Değerlendirmesi Yapmak

Risk Assessment By Using The Statistics Of Social Security Institute

Mustafa Bağan

T.Kimya Sanayicileri Derneği

136

Metal Aksesuar Üretim Sürecinde Risk Analizi Çalışması

Risk Analysis Study in Metal Accessory Production Process

 

Yrd. Doç.Dr. Gülin Feryal Can

Başkent Üniversitesi

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 14

SALON: Kasım Paşa 3-4-5  (6 Mayıs 2014/16:30-17:30)

OTURUM BAŞKANI: Berk ATLI (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

147

6331 Sayılı Kanunda Risk Değerlendirmesi

Risk Assesment by the Law no:6331

Kübra Öz

-

37. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 

175

İklimlendirme Sektöründe Karşılaşılan İş Sağliği Ve Güvenliği Sorunları Ve Sektöre Yönelik Örnek Risk Analiz Rehberi

Occupational Health And Safety Problems In Air Conditioning Sector And Industry Risk Analysis Guide

Dr. Nurettin Yamankaradeniz

-

196

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Kantitatif Risk Değerlendirmesi: Aramis Metodolojisi

Seveso II (COMAH) Directive and ARAMIS Accidental Risk Assessment Methodology For Industries

Özlem Özkılıç

Önder Akademi Endüstriyel Güvenlik Eğitim Ve Danışmanlık Ltd. Şti.

198

2006/42/Ec Makine Emniyeti Direktifi Ve 2009/104/Ec Sayılı İş Ekipmanlari Direktifi Kapsamında Makine Risk Değerlendirmesi

Machine Risk Assessment Within The Context of 2006/42/EC Machinery Directive And 2009/104/EC Work Equipment Directive

Özlem Özkılıç

Önder Akademi Endüstriyel Güvenlik Eğitim Ve Danışmanlık Ltd. Şti.

220

Meslek Yüksek Okullari Laboratuarlarında Risk Analizi Uygulamasinin Önemi Ve Alinacak İş Sağliği, Güvenliği Önlemleri (Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Laboratuarı Örneği)

Vocational School Laboratory And The Importance Of Risk Analysis For Application To Take Work Health, Safety Measures Uludağ University Vocational School Machines Laboratory Sample

Oğuzhan Çankaya

Uludağ Üniversitesi

37

 

Büyük Endüstriyel Kaza Tehlikelerini Tanımlama Metodu (MIMAH)’nun Çeşitli Veri Tabanlarıyla Kantitatif Hale Getirilmesi

Cantitave Formation of Method That Is Used For Determining the Dangers of Large Scaled Industrial Accidents (MIMAH) By Various Databases

Neslihan Babaarslan

ÇSGB

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 15

SALON: Hasköy  (6 Mayıs 2014/16:30-17:30)

OTURUM BAŞKANI: Ümit TARHAN (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

335

Gap Bölgesi’nde Tarımda Hastalık Ve Erken Ölümlerle İlişkili Risk Değerlendirmesi

Agricultural Work In The South Eastern Anatolia Project (Gap) Region

Uzm.Dr. İlker Kayı

Harran Üniversitesi

37. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 

353

Türkiye’de Risk Değerlendirmesi

Risk Assesment Implementation

Ali Rıza Ergun

ÇSGB     

361

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Pestisit Satış Yerlerinde Risk Değerlendirmesi

Risk Assessment Of Pesticides Selling Place In Southeastern Anatolia Region In Turkey

Dr.Burcu Kara

Harran Üniversitesi

317

 

Hafif Ticari Araç Üretim Fabrikalarında Risk Değerlendirmesi

Risk Assessment In Light Commercial Vehicle Production Factories

Ferdi Karakaya

ÇSGB

102

İnşaat İşleri İçin Kaza Yönetimi

Incident Management For Construction Works

Bülent Çakar

Gama Nurol Ortaklığı

15. İŞKAZALARININ İSTATİSTİKSEL YORUMU

 

300

Türkiye’de İş Kazalarının Nedenlerinin Meslek Grupları Ve Çalışan Sayısı Göz Önünde Bulundurularak İstatistiksel Olarak İncelenmesi

Statistical Analysis of Occupational Accident In Iron Steel Industry

 

Yrd. Doç.Dr.Ercüment Neşet Dizdar

Karabük Üniversitesi

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 16

SALON: Tophane  (6 Mayıs 2014/16:30-17:30)

OTURUM BAŞKANI: Ebru KORKMAZ (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

128

Yaşam Güvenliği Kuramı

Life Safety Method

H.Latif İşcen

İSGDER

11. GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

 

288

iş Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Araştırma: K. Maraş Çelik Mutfak Eşya Sektöründe Yöneticilerin Ve Çalışanların İş Güvenliği Kültürü Algıları

A Study On Safety Culture: K. Maras Steel Kitchenware Industry Managers And Employees' Perceptions Of Safety Culture

Meryem Danışmaz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

296

Dönüştürmek İçin Çalışanların Gözünden Görmek: Sağlık Ve Güvenliğe İlişkin Kurumsal Tarihçenin Görselleştirilmesine Yönelik Bir Atölye Çalışması

Seeing Through The Eyes Of The Workers To Transform: A Workshop To Visualize The Corporate History In Terms Of Health And Safety

Elif Sungur

Maltepe Üniversitesi

299

Türkiye’de Ulusal Ve Global Dinamiklerin Işığında, Kurumsal Ölçekli Güvenlik Kültürü İnşa Süreci

Development of Institutional Scaled Safety Culture According to National and International Perspectives In Turkey

Serkan Küçük

Arme Danışmanlık Ltd. Şti

368

İşveren/İşveren Vekillerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konularında Bilgilendirilmesi İçin Öncelikli Eğitim Konusu Başlıkları

Priority Training Topics For Giving Information To Employer/ Employer’s Representatives On Occupational Health And Security (OHS)

Dr. Suat Sarp

Serbest

321

Bir Otomotil Fabrikasının Çalışma Ortamında Elektromanyetik Alan Maruziyetinin İncelenmesi Ve Sonuçlarının Uluslarası Limitlere Göre Değerlendirilmesi

Measurement of Electromagnetic Fields Exposure

in Working Environment of an Automotive Factory

and Assessment of Results According to the International Safety Limits

Prof.Dr.Osman Çerezci

Sakarya Üniversitesi

17. İSG ALANINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ RİSKLER

 

 


 

3.GÜN

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 17

SALON: Eyüp (7 Mayıs 2014/12:30-13:30)

OTURUM BAŞKANI: Esin KÜRKÇÜ (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

62

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Notu Ve Katılımcı Profili İlişkisi

The Relation Of The Participant Profile And Exam Grades In Workplace Safety Specialist Certification

Yrd.Doç.Dr. Barış Yılmaz

Celal Bayar Üniversitesi

19. İSG EĞİTİMİ

 

74

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri İçin Denenmiş Bir Modele Dair

A Tried Model For Occupational Health And Safety Training

Dr. F. Yonca Ayas

Kişisel Katılım

209

iSG Profesyonelleri Alanında Etik Boyut

Ethical Aspect In OHS Professionals Area

Dr. Kenan Ergus

Bilgemed Bursa

22. İSG PROFESYONELLERİ

 

367

İş Hemşirelerinin İş Sağlığı-Güvenliği Hizmetlerindeki Öneminin Tartışılması

Discussion On Significance Of Occupational Nurses In Occupational Health-Safety Services

Dr. Suat Sarp

Serbest

117

Kadın İşçilerin Gece Çalışması Ve İş Güvenliği

Female Worker On Night Work And Job Security

Kübra Yavuz

-

24. KADIN ÇALIŞANLAR VE İSG

 

169

Ev İşlerinde Çalışan Kadınlar Ve İş Güvenliği

Women Domestic Workers And Occupational Health And Safety Issues

Yrd. Doç. Dr. Vedat Laçiner

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 18

SALON:Fener (7 Mayıs 2014/12:30-13:30)

OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Metin KUTAL (Gedik Ünivertsitesi)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

215

iş Güvenliği Uzmanlarının Eğitiminin İş Kazalarının Önüne Geçilmesindeki Önemi

The Significance of Preventing Occupational Accidents By The Education of OHS Experts

Yrd. Doç. Dr. Fahri Erenel

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

19. İSG EĞİTİMİ

 

328

İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Ve Yeni Bir Model Önerisi

The Role Of Universities In Education Of Occupational Safety Experts And A New Model Suggestion

Prof.Dr.Bülent Akay

Ankara Üniversitesi

365

Milli Eğitimde İş Sağliği Ve Güvenliğinin Önemi

The Importance Of Occupational Health And Safety In  National Education

Prof.Dr.Rafet Arıkan

Atılım Üniversitesi

354

Türkiye’deki  İş Güvenliği Uzmanları için Eğitim Kurumlarının Yetkilendirilmesi ve İşlevleri

Authorization and Functions of Training Institutions for Occupational Safety Specialists in Turkey

Ayşegül Altınok

ÇSGB

349

-

Occupatıonal Health And Safety Traınıng: A Process Management Approach For Effectıveness

Gökçen Kırımhan

İngiliz Standartları Enstitüsü

86

Ev Ve Bakım Hizmetleri, İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları

Occupational Diseases and Accidents in  Domestic work

Yrd. Doç.Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş

Pamukkale Üniversitesi

28. KAYITDIŞI ÇALIŞANLARIN KORUNMASI

 

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 19

SALON:Hasköy (7 Mayıs 2014/12:30-13:30)

OTURUM BAŞKANI: Arif ŞİMŞEK (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

193

İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaptırımlar

Sanctions In The Area Of Job Health And Security

Tuba İmert

Fırat Üniversitesi

18. iSG ALANINDA YAPTIRIMLAR

 

201

İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Sosyal Diyalogun Rolü Ve Önemi

The Role Of Social Dialogue On Job Health And Security

Selaha Çelik

Fırat Üniversitesi

25. İSG’DE SOSYAL DİYALOG 

129

Temel Politika Dokümanlarında iş Sağlığı Ve Güvenliği

Occupational Health And Safety Basic Pol

Ahmet Tozlu

Kalkınma Bakanlığı

47.ULUSAL İSG POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ

 

148

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri

Employee Occupational Health And Safety Training

Müge Yıldız

Namık Kemal Üniversitesi

252

Türkiye'deki Üniversitelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Occupational Health And Safety At The Universities In Turkey

Hamza Altınsoy

İSGÜM

298

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sendikaların İş Sağlığı Ve Güvenliği Algısının Avrupa İle Karşılaştırılması

A Comparison Of The Unions Operating In Turkey With Those Functioning In Europe In Terms Of Labour Health And Safety

Murat Hotaman

Fırat Üniversitesi

48.ULUSALARARASI İSG POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ

 

 

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 20

SALON: Balat (7 Mayıs 2014/12:30-13:30)

OTURUM BAŞKANI: Hüseyin OKUYUCU (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

56

İsg Yönetim Sistemleri

Ohs Management System

Mutlu Kutlu

Viko Elektrik

24. İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ

 

 

359

Eczacıbaşı Topluluğu'nda İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Temel Performans Göstergeleri

Basic OHS Performance Indicators Used In Eczacıbaşı Society

Anıl Sugetiren

Eczacibaşı Sağlık Hizmetleri - Eczacıbaşı OSGB

291

 

İSG Sektörüne Yönelik Eğitim, Karar Destek Ve Süreç Yönetimi Platformu Geliştirilmesi

Trainining, Decision Support And Process Management Platform Implementation For Ohs Sector

Ercan Koldaş

Desimel Yazılım Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

 

 

43

Mibrag Mbh´nın İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Occupational Health And Safety Management System Of Mibrag Mbh

Thoralf Klehm

Mibrag Consulting International Gmbh

31. MADEN SEKTÖRÜNDE İSG

 

172

Tibbi Mineraloji’nin İSG Açısından Önemi Ve Mineralojik Risk Etmenleri İle İlgili Bazı Saptamalar

The Importance Of Medical Mineralogy With Regards To Occupational Health Safety And Some Determinations On Mineralogical Risk Factors

Dr. İsrafil Kayabali

OSGB

375

Mermer Sektörü İçin Yeni Bir Risk Değerlendirme Yöntemi

A New Risk Assessment Method for Marble Sector

Doç.Dr.Yasin Dursun Sarı

Atılım Üniversitesi

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 21

SALON: Kasım Paşa 1-2 (7 Mayıs 2014/12:30-13:30)

OTURUM BAŞKANI: Kenan YAVUZ (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

67

Makine Emniyeti Ve Risk Değerlendirmesi

Machinery Safety And Risk Assessment

Necmi Türer

BSH Ev Aletleri - İş Güvenliği Bölümü

 

 

24     33. METAL SEKTÖRÜNDE İSG

 

 

99

Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri  Üzerine Araştırma

Research on Occupational Health and Safety Risks  in Metal Industry

Tuğçe Özen

ÇSGB

242

Kum Kalıba Döküm Yönteminin İş Sağlığına Etkileri Ve Çözüm Yolları

Occupational Health Effects of Sand Molded Casting Process and Solutions

Melis Özmen

ÇSGB

257

Metal Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmalarının Sahada Uygulanmasının Zorlukları

Challenges Faced In The Metal Industry In Implementing The Occupational Health And Safety Practices In The Field

Elif Tavzar

Karyer Isi Transfer San. Ve Tic. A.Ş.

243

Nano Parçacıklarla Çalışma

Working With Nano Particles

Ayşe Gökçen Serçe

-

34.NANOPARÇACIKLARLA ÇALIŞMA

 

282

İş Yeri Ortamında Nanomalzeme Maruziyetinin Belirlenmesi

Determination of Nanomaterial Exposure Limits in Workplace

Erdem Babaarslan

İSGÜM

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 22

SALON: Tophane   (7 Mayıs 2014/12:30-13:30)

OTURUM BAŞKANI: Neslihan ÇEViKSOY (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

20

Toz Patlamaları

Dust Explosions

Z.Burcu Mercan

ÇSGB

14. İŞKAZALARI

49

Forklift İle Meydana Gelen İş Kazaları Ve Güvenlik Önlemleri

Forklift With The Work Accidents And Security Measures

Şenol Şirin

Düzce Üniversitesi

58

Türkiye’de Meydana Gelen İş Kazalarının Sınıflandırılması Ve Yıllara Göre İstatistik Dağılımı

Classification Of Occupational Accidents Occurring In Turkey And Statistics Distribution By Year

Mehtap Bar

-

142

Karbondioksit İle İlgili İş Kazaları

Related To Carbon Dioxide Accidents

Harun Atilgan

ÇSGB

143

Kömür Madeni Dışındaki Metan Patlama Kazaları

Coal Mines Excluding Methane Explosion Accidents

Harun Atilgan

ÇSGB

306

Demir Çelik Endüstrisinde Karşılaşılan İş Kazalarının İstatistiki Analizi

Statistical Analysis of Occupational Accident In Iron Steel Industry

 

Yusuf Kurtgöz

Karabük Üniversitesi

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 23

SALON: Cibali 1-2  (7 Mayıs 2014/12:30-13:30)

OTURUM BAŞKANI: Selçuk YAŞAR (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

69

Programlanabilir Kontrol Cihazları İle Makina Emniyeti

Mechanical Security by Programmable Control Devices

Merve Demirci

ÇSGB

35. öNLEME VE KORUMA FALİYETLERİ 

 

71

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği

Health And Safety Precautions To Be Taken In Workplace And Premises And Occupational Health And Safety

Hüseyin Koçak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

88

Torna Tezgâhinda Meydana Gelen İş Kazalari Ve Güvenlik Önlemleri

Turning Lathe With Occurring Work Accidents And Security Measures

Emine Şirin

ISG

144

Risklerin Ve Önlemlerin Değerlendirilmesi Konusunda Özgün Bir Çalışma

Measures Of Risk And To The Evaluation Of An Original Study

Harun Atilgan

ÇSGB

34

Elektromanyetik Alan Maruziyetinin Değerlendirilmesi

Assesment of occupational exposure due to electromagnetic field

Nihan Merve Sarıkahya

ÇSGB

356

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP)

Occupational Health and Safety Recording Tracking and Monitoring Program

Ferdi Karakaya

ÇSGB

47. ULUSAL İSG POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ

 

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 24

SALON: Kasım Paşa 3-4-5  (7 Mayıs 2014/12:30-13:30)

OTURUM BAŞKANI: Nihat EĞRi (ÇSGB)

Bildiri No.

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazar(lar)

Kurum

Konu Başlığı

21

Kobilerde Çalışan Ve İşveren Açısından İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa Bakış Açısı

In  SME Employer and Employee Perspective in terms of Occupational Health and Safety Law

Özlem Bilgin

Affa

30. KOBİLERDE İSG

 

160

TRB1 Bölgesi Mermer Sanayi Sahip Ve Yöneticilerinde Güvenlik Kültürü Algısının İncelenmesi

The Investigation Of The Security Culture Perception Of The Marble Industry Owners And Managers In TRB1 Region

Neslihan Bildik

Fırat Üniversitesi

364

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği: Bir Alan Araştırması

Occupational Health And Safety In Small And Medium Enterprises: A Field Research

Tuğçe Üner

Abant İzzet

Baysal Üniversitesi

216

 

İş Kazalarının İstatistiksel Yorumu

Statistical Interpretation Of

Occupational  Accidents

Gokhan Tuna

SGK

15. İŞ KAZALARININ İSTATİSTİKSEL YORUMU

 

203

Gıda Üretim Endüstrisinde Toz Patlamaları

Dust Explosions In Food Products Industry

İlkay Yavuz

İSGÜM

9. GIDA SEKTÖRÜNDE İSG

 

245

Süt Ve Süt Ürünleri Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi

Improvement Of Occupational Health And Safety Conditions In Dairy Products Industry

Meriç Ünver

İSGÜM